Question # 1
He was wearing a pure ................ sherwani.

Choose an answer