درخواستون گهرائجن تیون
استیبلشمینت آن رکار از مننيجمينت سيل جي 2 سالن جي پروجیکت بر ماهوار بنياد تي هيئين أسامین جی هاترنگ لاء جنهنجو مقصد رکاره سنیائی هارد گذر کن وجيتل فارميت بنهي بر ديتا جي جوزجت بر اهل امیدوارن جي نيست التروير لاء درخواستون گهربل آهن درخواستون سند صوبی بر رهندا شخصن كان جيكي 2 سالن
جي خاص مدي لاء هر هم آسامی آذر بیان کیل اهلیت رکند و آهن کان گهربل آهن. استیبلشمینت آف رکاره منتیجمینت سیل (RMC)
سیریل اسامي جو نالو منالي اسامي تمبر
قابلیت و تجریر
تعداد
حدودير گهت
پروجیکت 200000 گواردینیتر کر آردینیتر
01 پوست گریجوئیت لاپاییل شعبی پر 65-45 وسیع جان اضافی طور آرکائبول میترز، رکاره مثنیجمینت بلدنگ و غیره گهت بر گهت سایتي اداري پر ارکاتير جاب پر 15 سال ظلم کندر گفت
ر گیت 5 سالن لاء سینتر سطح تي. گریجوئیت ذكري لاكاييل
اری 60000 01
50-30
سیر نگین دنت
3 دينا استنت
50000
02 بیچلرز دگری يا ويلوما لايابيل جو تجربو رکند
28-18
18-28 28
أوتي استنت 50000 02 بیچلرز دگري او تي ويلوما (011) ولا كاييل شعبي بر دبلوما مختلف کورسز 3 سالن لاء جاب
سکیننگ 0 4000 04 انتر میدینیت گهت بر گفت 28-18 میکند دریزن گذر کد 6 اتریننگ ایم ایس آفیس
تیکنیشن آپریتر
يوتر 30000 پریتر دیتا انتري آپريتر
40 انتر ميديتيت لا كاييل كورسز 28-18 نپیج ساخت ویلر، دينا انتري
اهم هدایتون
01 40000
سافت ویتر و غیره ها سال جو ساكي نوعيت جو تجربو
كل استنت مثنيجمينت 28-18 أركانبول ركاره لاء تجربي گهت پر کهت 5 سال رکند امیدوار آرکائیول منیجمینت بر كورس با دپلوما رکندر سان گريجوئيت وكري واري کي
30000 03 انتر میدیشیت 5 سالن جر پائیندنگ جو تجربو آی تی پرهيل لكيل
28-18
خاص مدي تي ها گرنگ و هه مهيني جي نرئيس تي بر طرف كيو ويندو. ال ها
ترنگ مقرر تیل ماهوار مراعت تي هوندي.
عمر بر رعایت اعلی اهلیت رکندر فردن کي آتي سگهجي تي. امیدوار لکت پر تیست یا زبانی انٹرویو پر حاضر تيندر سفري خرچن جي
دعري د كندا.
امیدوار آسامین لام چاتایل اهلیت تجریر رکندر کي حيث قتل اندريس تي تاريخ 2004-04-19 کان آب درخواست موطان گهرجي.
ا مليل كمر جي مرحلي جيكر فاندي واري امكائن تي شروع كير أهي كنهن
سمورا امیدوار انترويو جي تاريخ پنهنجا اصل دستاویز آئین.
به خراب صورتحال جي صورت بر ان کي چيلينج يا دعوي نشي فكري سگهجي.
INF/KRY No.720/2024
پڑهندي سند . ت وتندي سند